+ Toon categorieën

Algemene Voorwaarden Webwinkel

BunnyBusiness
Emailadres: info@bunnybunch.nl
KVK nummer: 54600626

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3: Het aanbod

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met de ondernemer voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: De overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de ondernemer. Alle uitingen van de ondernemer op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. De consument ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de consument, dat de bestelling bij de ondernemer is aangekomen.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondernemer het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de consument via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat ondernemer een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
4. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
7. De ondernemer kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
8. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. De ondernemer levert alleen aan particulieren.
9. De ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de consument de ondernemer de annulering schriftelijk (brief of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan de ondernemer terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.
4. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de ondernemer heeft teruggezonden en de ondernemer geen schriftelijke annulering heeft ontvangen, is de koop een feit.
5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de consument dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 3 dagen na levering, schriftelijk bij de ondernemer aan te geven.
6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de consument zijn aangepast, zoals de maatwerk konijnenhokken en, voor aangebroken verpakkingen zoals voer, snacks, strooisel etc. en voor snel bederfelijke goederen zoals planten.

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping

1. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De consument deelt in dit geval – indien niet reeds bij de ondernemer bekend – zijn bankgegevens mee. Kan de consument het ontvangen product of het gebruik daarvan niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de consument de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product voor gebruik. Onder het "controleren van het product" verstaat men het uit proberen en testen van het product zoals men dit in een fysieke winkel zou doen. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
2. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7: De prijs

1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.
3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van de ondernemer gecommuniceerd.
4. De verzend kosten worden afhankelijk van de producten in uw winkelmand en uw woonplaats berekend. Verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en formaat van de door u bestelde producten. Voor bestellingen naar het buitenland geven wij per email een opgaaf van de verzendkosten.
5. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

Artikel 8: Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Artikel 9: Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Op voorraad zijnde producten worden door de ondernemer in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht de ondernemer de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal de ondernemer per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien de ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn.

Artikel 10: Betaling

1. Bij elektronische betalingen neemt BunnyBusiness alle daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
2. BunnyBusiness bied de volgende betaalmogelijkheden.
a. Betaling via Mollie. Mollie is een Payment provider en bied een aantal veiige betaalmanieren voor onze klanten. Kanten kunnen kiezen uit betaling via Ideal, Paypal, Bancontact of Creditcard. Nadat de consument een benodigde stappen voor het afronden van de betaling heeft doorlopen keert de consument terug naar bunnybunch.nl en ontvangt een bestelbevestiging.
b. Vooruitbetaling: Bij vooruitbetaling maakt de consument direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt twaalf dagen voor de consument gereserveerd. Nadat de betaling door BunnyBusiness is ontvangen, wordt de bestelling naar de consument verstuurd. Bij de overschrijving moet altijd het bestelnummer worden vermeld. Hierdoor kan de betaling door BunnyBusiness snel en makkelijk aan het consumentnummer worden gekoppeld. Maak het bedrag over op onderstaande rekening:
NL 18 KNAB 0255 337 337
Ten name van Bunny Business te Wissenkerke, Nederland
BIC: KNABNL2H

Artikel 11: Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BunnyBusiness, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 13: Persoonsgegevens

BunnyBusiness zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. BunnyBusiness neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van BunnyBusiness, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15: Links

De sites van BunnyBusiness – Bunnybunch.nl kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft BunnyBusiness geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 16: Uw rechten

U kunt altijd aan BunnyBusiness vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail BunnyBusiness vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die BunnyBusiness zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u BunnyBusiness hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument aan al hetgeen de consument op grond van enige overeenkomst aan BunnyBusiness verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 18: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.